31.07.2017

Bohyňa Roda

ilustratívny obrázok

Roda je Bohyňa Matka. Prichádza 1.augusta na dožinky. Tento sviatok sa nazýva aj LAMMAS a je to oslava hojnosti a plnosti. Jej farby sú zlatá, sýtožltá a oranžová . Vládne do 21. septembra. Je tou ktorá plodí, rodí, vyživuje. Jej zvieratami sú včely a zvieratá, ktoré majú rohy. Jej smerom je juhozápad.

Kvalita tohto archetypu je hojnosť, plodnosť a ako matka nám všetko dáva z čistej lásky, stará sa o svoje dietky. Jej silné stránky sú nezištná starostlivosť, podpora, nepodmienečná láska, bezpečie a prijatie.
Bohovia a démoni Slovanov majú niekoľko desaťtisícročnú tradíciu. Aj keď sa to zdá veľa, je potrebné si uvedomiť, že svojich bohov a démonov Slovania prevzali od svojich predkov, ktorých pôvod a ideové predstavy siahajú až k počiatkom ľudstva a jeho civilizácie, rovnako ako v prípade iných národov. Neznamená to však, že všetky náboženské predstavy si starí Slovania plynule preniesli až do Stredoveku. Na utváranie sa náboženských predstáv malo vplyv veľa okolností. Starí bohovia a démoni dostávali nové prívlastky a z nich nové mená a nové mená starých bohov prinášali do sveta Slovanov aj iné kmene. Avšak aj keď sa menili mená nadprirodzených bytostí, samotný princíp sa nemenil. Tým princípom bolo rozdelenie nadprirodzených síl na božské a démonické, pričom božské boli mužskej podstaty a démonické ženskej podstaty. V najstaršom období muži a ženy uctievali bohov aj démonov na tých istých kultových miestach spoločne. Medzi bohmi a démonmi nebolo sporu, lebo k chodu spoločnosti a životu prírody boli potrebné obidva princípy – mužský aj ženský.  Najstaršie kultové miesta mali tvar kruhu a mágia kruhu hrala v obradoch významnú úlohu.
V slovanskom prostredí funkciu hlavného boha (Veľkého Otca) plnil PERÚN, funkciu hlavného démona (Veľkej Matky) plnila VELES. Na pôvodnú podobu Veles ako démona ženskej podstaty („bohyňu“) poukazujú aj zvyšky tradičných obradov u južných Slovanov, kde sa zachoval zvyk, že na dožinky vezú na voze ženu oblečenú v bielom, ktorá nesie veľký veniec klasov.
Veles je biela bohyňa života–ducha – Veľká Matka. Slovanská Veles bola pôvodne DUCH, ŽIVOT. Velesou (životom – duchom) bola pomenovaná všemocná, bližšie nedefinovaná a nespredmetnená sila, ženský princíp. Najstarším obrazom Veles bol biely had – drak (ZMYJ). Táto predstava o Veľkej Matke sa zachovala v poverovej bytosti Bielom Hadovi, ktorý sídlil na Slovensku pod prahom každého domu, bol ochrancom rodiny a hospodárstva. Bol to predok rodiny, pôvodne ženského rodu, samotná Veľká Matka Veles. Pozostatkom po kulte VELES je tiež postava LUCIE, mlčiacej ženskej postavy, ktorá oblečená v bielom v polovici decembra upratuje po domoch. Lucia z domu pomocou husacieho krídla vyháňa nepriateľské sily a pripravuje ho tak na vstup do nového roku. Nami používané meno Bohyne matky - Roda pochádza zo slova „rod“, na internete nájdete aj pripomienku Boha Roda. Je ťažké poznať historickú pravdu, nemám prístup k týmto zdrojom, preto Vám ponúkam len to, čo mňa samú zaujalo.